EN | GR
 Κεντρικό μενού
Skip Navigation Links
ΕισαγωγήExpand Εισαγωγή
ΑκαδημαϊκάExpand Ακαδημαϊκά
Πρόγραμμα σπουδώνExpand Πρόγραμμα σπουδών
Προσωπικό του Τμήματος
ΥπηρεσίεςExpand Υπηρεσίες
ΜεταπτυχιακόExpand Μεταπτυχιακό
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Συζητήσεις
 Είσοδος χρήστη
Όνομα χρήστη
Κωδικός χρήστη
Κωδικός ασφαλείας

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

Διεύθυνση: Τ.Θ. 141,
57400
 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 013 621
Φαξ: 2310 791 132
E-mail: infoel@teithe.gr

Facebook

Android εφαρμογή της σελίδας

Σελίδα ΑΤΕΙΘ: www.teithe.gr


Καταγραφή αποφοίτων

Η βάση δεδομένων των αποφοίτων του Τμήματος δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για την Αναμόρφωση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών

ΚεντρικήΠτυχιακή εργασία

 

Κανονισμός Πτυχιακών Εργασιών

Γενικά

Η πτυχιακή εργασία (ΠΕ) εκπονείται από τους τελειόφοιτους φοιτητές του Τμήματος, κατά τη διάρκεια του όγδοου εξαμήνου σπουδών, αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες και εκπονείται υπό την επίβλεψη μέλους ΕΠ. Για την ανάληψη ΠΕ, ο φοιτητής πρέπει να έχει συμπληρώσει 160 πιστωτικές μονάδες, τουλάχιστον. Αναθέσεις ΠΕ πραγματοποιούνται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η τυπική διάρκεια εκπόνησης της ΠΕ είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Η εν λόγω διάρκεια, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός εξαμήνου, μπορεί όμως να επεκταθεί, ανάλογα με την έκταση και τις απαιτήσεις του θέματος. Η εύρυθμη διεκπεραίωση των διαδικασιών ανάληψης/περάτωσης/εξέτασης των πτυχιακών εργασιών είναι έργο του Υπευθύνου ΠΕ.

Σκοπός της ΠΕ είναι να παρέχει στο φοιτητή τη δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων που έχει αποκτήσει σε μια θεματική περιοχή που τον ενδιαφέρει και να τον βοηθήσει να αναπτύξει συνθετική ικανότητα. Τα θέματα των ΠΕ έχουν μελετητικό, ερευνητικό, αναπτυξιακό και εφαρμοσμένο χαρακτήρα και αντλούνται από την ευρύτερη θεματική περιοχή της Ηλεκτρονικής. Πηγές άντλησης θεμάτων είναι οι τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της Ηλεκτρονικής, οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος, οι τεχνολογικές εξελίξεις στην παραγωγή και στη βιομηχανία κ.ά.


Έγκριση και Ανάθεση Θέματος Πτυχιακής Εργασίας

Κάθε μέλος Ε.Π. του Τμήματος, στα πλαίσια της απασχόλησής του, υποχρεωτικά προτείνει την επίβλεψη τουλάχιστον δύο πτυχιακών εργασιών ανά εξάμηνο. Τα θέματα των ΠΕ κατατίθενται στον Υπεύθυνο ΠΕ τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη των δηλώσεων μαθημάτων των φοιτητών κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Ο Υπεύθυνος ΠΕ συγκεντρώνει τα θέματα, τους αποδίδει κωδικό και τα αναρτά στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Ο φοιτητής, προκειμένου να αναλάβει κάποια πτυχιακή εργασία και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, έρχεται σε επαφή με τα μέλη ΕΠ/επιβλέποντες που έχουν προτείνει θέματα που τον ενδιαφέρουν. Κοινό θέμα πτυχιακής εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα μέχρι δύο φοιτητών, με ταυτόχρονη κατανομή της εργασίας σε κάθε φοιτητή. Μετά την επιλογή του θέματος, ο φοιτητής και ο επιβλέπων συνυπογράφουν τη Δήλωση Ανάληψης ΠΕ. Η εν λόγω Δήλωση αφορά στο φοιτητή και όχι στο θέμα της ΠΕ. Επομένως, αν δύο φοιτητές αναλάβουν το ίδιο θέμα πρέπει να κάνουν ξεχωριστή Δήλωση. Οι Δηλώσεις Ανάληψης ΠΕ κατατίθενται στον Υπεύθυνο ΠΕ, με ευθύνη του κάθε επιβλέποντα, το αργότερομια εβδομάδα μετά το πέρας των δηλώσεων μαθημάτων.


Μορφή και περιεχόμενο της Πτυχιακής Εργασίας

Η ΠΕ είναι μία εκτενής εργασία και πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε (α) περίληψη στα ελληνικά και στα αγγλικά, (β) ένα θεωρητικό πλαίσιο, στο οποίο κινείται η εργασία και παρουσιάζονται τα συναφή επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας, (γ) αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, (δ) αποτελέσματα που να πιστοποιούν την ορθότητα τηςαντιμετώπισης του θέματος και να καταδεικνύουν τη χρησιμότητά του, (ε) συμπεράσματα, (στ) βιβλιογραφία-αναφορές και (ζ) παραρτήματα (παράθεση πηγαίου λογισμικού, φύλλα δεδομένων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων κ.ά.). Τα προαναφερθέντα στοιχεία (α)-(στ) είναι απαραίτητα, ενώ το (ζ) προαιρετικό.

Η ΠΕ δεν μπορεί να είναι μόνο βιβλιογραφική, πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει και εφαρμοσμένο μέρος. Ως εφαρμοσμένο μέρος μπορεί να θεωρηθεί η σχεδίαση και κατασκευή κάποιου ηλεκτρονικού εξαρτήματος, η παραγωγή πρωτότυπου λογισμικού, η χρήση συγκεκριμένου λογισμικού σε μια εφαρμογή, η ανάπτυξη μοντέλων και η διεξαγωγή μετρήσεων.

Η μορφή του κειμένου της ΠΕ πρέπει να ακολουθεί ορισμένες προδιαγραφές. Ειδικότερα, ο αριθμός των κύριων σελίδων (εξαιρούνται τοεξώφυλλο, τα περιεχόμενα και τα παραρτήματα) πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 40, η γραμματοσειρά να είναι Times New Roman και να έχει μέγεθος 12, το διάστιχο να είναι 1.5 γραμμή, να υπάρχει πλήρης στοίχιση και τα περιθώρια να μην είναι μεγαλύτερα από 2.8cm. Το κείμενο πρέπει να χωρίζεται σε κεφάλαια, να υπάρχουν περιεχόμενα, εισαγωγή, κύριο μέρος (θεωρητικό πλαίσιο, μεθοδολογία, αποτελέσματα), συμπεράσματα και βιβλιογραφία. Απαραίτητο στοιχείο που πρέπει να εμφανίζεται στην αρχή της εργασίας είναι μια περίληψη, με έκταση από 10 σειρέςέως μια σελίδα, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά (abstract). Το εξώφυλλο να διαμορφώνεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα Εξωφύλλου. Οι αναφορές αναγράφονται είτε αλφαβητικά είτε κατά τη σειρά εμφάνισής τους στο κείμενο. Ο τρόπος σύνταξης των αναφορών ακολουθεί το πρότυπο ΙΕΕΕ και παρατίθεται στο Παράρτημα-Σύνταξη Αναφορών.

 

Περάτωση Πτυχιακής Εργασίας

Μόλις περατωθεί η ΠΕ και εγκριθεί από τον επιβλέποντα η πληρότητά της, ο φοιτητής και ο επιβλέπων συνυπογράφουν την Αίτηση Εξέτασης της ΠΕ. Η αίτηση αφορά στο φοιτητή και όχι στο θέμα, επομένως αν δύο φοιτητές έχουν το ίδιο θέμα πρέπει να κάνουν ξεχωριστή αίτηση.

Η Αίτηση συνοδεύεται από τρία (3) αντίγραφα της ΠΕ σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM) και εγκρίνεται (υπογράφεται) από τον Υπεύθυνο, αφού αυτός ελέγξει την πληρότητα των αντιγράφων. Ο φοιτητής καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος την Αίτηση Εξέτασης της ΠΕ και, στη συνέχεια, ο Υπεύθυνος ΠΕ ορίζει την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Η επιτροπή αποτελείται από τον επιβλέποντα και άλλα δύο μέλη.

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης εξέτασης ΠΕ, με τα συνημμένα αντίγραφα, αναρτάται προς το τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Παρουσίαση -Εξέταση Πτυχιακής Εργασίας

Οι ΠΕ παρουσιάζονται δημόσια, με κοινοποίηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Το πρόγραμμα εξέτασης ΠΕ ανακοινώνεται αφού λήξει η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων εξέτασης. Όλοι οι φοιτητές και το προσωπικό του Τμήματος καλούνται να παρευρίσκονται στην παρουσίαση. Η εξέταση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια τριών ημερών, αμέσως μετά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου και του Φεβρουαρίου και αμέσως πριν από την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου. Στη διάρκεια των τριών ημερών που εξετάζονται οι ΠΕ δεν υπάρχει άλλη εκπαιδευτική δραστηριότητα στο Τμήμα. Η εξέταση λαμβάνει χώρα στο αμφιθέατρο του Τμήματος, ή σε άλλο κατάλληλο χώρο. Στη δημόσια εξέταση των ΠΕ δικαίωμα ερωτήσεων έχει η τριμελής εξεταστική επιτροπή. Οι ερωτήσεις από το κοινό επιτρέπονται μετά από άδεια της επιτροπής.

Η πτυχιακή εργασία αξιολογείται/βαθμολογείται με βάση τα 4 παρακάτω κριτήρια:

1.           Ανάλυση/μεθοδολογία 30%

2.           Εκπλήρωση στόχων 30%

3.           Ποιότητα γραπτού κειμένου 20%

   Παρουσίαση 20%

Κάθε μέλος της επιτροπής βαθμολογεί ανεξάρτητα την ΠΕ και ο τελικός βαθμός προκύπτει ως ο μέσος όρος των βαθμών από τα τρία μέλη της επιτροπής, με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων. Η βαθμολογία κάθε μέλους της επιτροπής και ο τελικός βαθμός καταγράφονται στη Βεβαίωση Εξέτασης ΠΕ. Η τελευταία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος, με ευθύνη του επιβλέποντα.

 

Πλαγιαρισμός-Λογοκλοπή

Η συγγραφή της ΠΕ οφείλει να τηρεί την ακαδημαϊκή δεοντολογία, καθώς και τη νομοθεσία, παραπέμποντας, μέσω της βιβλιογραφίας και των αναφορών, στις πηγές που βασίσθηκε. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις, που θεωρούνται λογοκλοπή:

 • Η αντιγραφή από έντυπη ή ηλεκτρονική πηγή, χωρίς χρήση εισαγωγικών και χωρίς παράθεση της πηγής
 • Η αντιγραφή με χρήση εισαγωγικών, αλλά χωρίς παράθεση της πηγής
 • Η χρήση παραπομπών που δεν ισχύουν
 • Η οικειοποίηση ιδέας ή δουλειάς άλλων
 • Η παράφραση κειμένου από έντυπη ή ηλεκτρονική πηγή, χωρίς παράθεση της πηγής
 • Η μετάφραση και οικειοποίηση ξενόγλωσσου κειμένου, χωρίς παράθεση της πηγής
 • Η χρήση εικόνων, φωτογραφιών κ.λπ. από το διαδίκτυο, χωρίς παράθεση της πηγής
 • Η αντιγραφή αποσπασμάτων εργασίας (ή ολόκληρης εργασίας) από συμφοιτητή σας, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι η συγκατάθεσή του 
 • Η χρησιμοποίηση εργασίας που δεν αποτελεί έργου του ίδιου του φοιτητή, αλλά έχει αποκτηθεί από άλλο πρόσωπο (π.χ. φροντιστήριο κ.λπ.)

Κανόνες για την αποφυγή της λογοκλοπής

 • Όταν παραθέτετε αυτούσιο κείμενο από άλλη εργασία να χρησιμοποιείτε εισαγωγικά και να προσθέτετε την αναφορά. Πρέπει όμως να αποφεύγετε την εκτεταμένη χρήση αυτούσιων κειμένων σε εισαγωγικά.
 • Πάντα στο τέλος της εργασίας πρέπει να αναφέρετε όλες τις πηγές που χρησιμοποιήσατε και όχι μόνο αυτές από τις οποίες παραθέσατε αυτούσιο κείμενο σε εισαγωγικά.
 • Να μην μεταφράζετε και να μην παραφράζετε αποσπάσματα από άλλες εργασίες/πηγές.
 • Η εργασία δεν πρέπει να είναι συρραφή αποσπασμάτων από άλλες εργασίες/πηγές. Μπορείτε να αναφέρεστε σε ιδέες άλλων, αλλά θα πρέπει να αναπτύξετε και τη δική σας άποψη/οπτική για το υπό εξέταση θέμα.
 • Να μην κάνετε «αποκοπή» και «επικόλληση» κειμένων από ιστοσελίδες, φτιάχνοντας έτσι μια ολόκληρη εργασία.
 • Να μην αναθέτετε σε άλλους τη συγγραφή της εργασίας σας.
 • Στην εργασία πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιά τμήματα αφορούν σε δικές σας ιδέες/σκέψεις και ποιά προέρχονται από άλλους συγγραφείς/επιστήμονες (π.χ. παράθεση θεωρητικού πλαισίου και αναδρομή στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας).
 • Να τοποθετείτε/σημειώνετε τις πηγές σας κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας, ώστε στο τέλος να είστε σίγουροι ότι τις έχετε συμπεριλάβει όλες.
 • Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για τη συγγραφή της εργασίας, τον τρόπο παράθεσης των αναφορών και το τι συνιστά λογοκλοπή να συμβουλεύστε τον επιβλέποντα.

Αναφορές

Ιστοσελίδα Βιβλιοθήκης ΑΤΕΙΘ: http://orion.lib.teithe.gr/index.php?page=plagiarism-intro

Παναγιώτης Κουτσαμπάσης, Ιστοσελίδα Πανεπιστημίου Αιγαίου:

http://www.syros.aegean.gr/users/kgp/plagiarism.html

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου: http://des.panteion.gr/akad_deontolgia_8_6_11.pdf

 

Αρχείο πτυχιακών εργασιών

Πτυχιακές εργασίες σε εξέλιξη

Διαθέσιμα θέματα πτυχιακών εργασιών


Υπεύθυνος Πτυχιακών Εργασιών:
Κιοσκερίδης Ιορδάνης, Καθηγητής
Σχετικά | Online χρήστες: 43
el.teithe.gr © 2002-2020