EN | GR
 Κεντρικό μενού
Skip Navigation Links
ΕισαγωγήExpand Εισαγωγή
ΑκαδημαϊκάExpand Ακαδημαϊκά
Πρόγραμμα σπουδώνExpand Πρόγραμμα σπουδών
Προσωπικό του Τμήματος
ΥπηρεσίεςExpand Υπηρεσίες
ΜεταπτυχιακόExpand Μεταπτυχιακό
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Συζητήσεις
 Είσοδος χρήστη
Όνομα χρήστη
Κωδικός χρήστη
Κωδικός ασφαλείας

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ

Διεύθυνση: Τ.Θ. 141,
57400
 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 013 621
Φαξ: 2310 791 132
E-mail: infoel@teithe.gr

Facebook

Android εφαρμογή της σελίδας

Σελίδα ΑΤΕΙΘ: www.teithe.gr


Καταγραφή αποφοίτων

Η βάση δεδομένων των αποφοίτων του Τμήματος δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για την Αναμόρφωση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών

ΚεντρικήΠρακτική άσκηση

 

Γενικά

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του Τμήματος, διαρκεί έξι (6) ημερολογιακούς μήνες και πραγματοποιείται από τους τελειόφοιτους φοιτητές (τυπικά, κατά τη διάρκεια του όγδοου εξαμήνου σπουδών). Αντιστοιχεί σε 10 πιστωτικές μονάδες, αλλά δεν βαθμολογείται.

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο φοιτητής για την εκπόνηση ΠΑ:
Προκειμένου κάποιος φοιτητής να πραγματοποιήσει ΠΑ θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 160 πιστωτικές μονάδες (εξαιρούνται οι πιστωτικές μονάδες που προέρχονται από πιθανή εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας).

Από τον Απρίλιο του 2015, η ΠΑ  μπορεί να εκπονηθεί και στο πλαίσιο της πράξης "Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης", του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι πόροι του προγράμματος προέρχονται κατά το υψηλότερο ποσοστό από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ένας από τους βασικούς στόχους του Προγράμματος είναι η επίτευξη αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου μέσω της ΠΑ και η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή. Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσονται, περίπου, 15-20 φοιτητές/τριες ανά εξάμηνο.

Πληροφορίες που αφορούν στην εκπόνηση ΠΑ,στα πλαίσια του παραπάνω Επιχειρησιακού Προγράμματος, δίνονται στο Ενημερωτικό Έντυπο εργοδότη και φοιτητή-ΕΣΠΑ. Αναγράφονται εκεί, οι ημερομηνίες έναρξης/λήξης ΠΑ, οδηγίες που αφορούν στη σύμβαση ΠΑ, οδηγίες σχετικά με την ασφάλιση και την (πιθανή) άδεια του φοιτητή, καθώς και πληροφορίες για την αποζημίωση του φοιτητή. Προκειμένου ένας φοιτητής να εκπονήσει ΠΑ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, καταθέτει στη Γραμματεία (επιπλέον της κλασσικής αίτησης έναρξης ΠΑ) αίτηση ΠΑ ΕΣΠΑ. Αν οι αιτήσεις των φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα ΠΑ ΕΣΠΑ ξεπερνούν τον αριθμό των θέσεων που διατίθενται, η επιλογή των φοιτητών γίνεται βάσει κριτηρίων.

Η ΠΑ μπορεί να εκπονηθεί και μέσω ΟΑΕΔ.  Πληροφορίες που αφορούν στις συμβάσεις, στην ασφάλιση και στην αποζημίωση του φοιτητή, στην περίπτωση αυτή, παρέχονται στο Ενημερωτικό Έντυπο εργοδότη και φοιτητή-ΟΑΕΔ.

Όλα όσα αναφέρονται στη συνέχεια, αφορούν στην εκπόνηση ΠΑ  και με τους δύο τρόπους.

Έναρξη ΠΑ-Φορείς απασχόλησης-Εποπτεία

Το φορέα απασχόλησης μπορεί να τον επιλέξει ο ίδιος ο φοιτητής μόνος του ή συμβουλευόμενος τον κατάλογο των εταιριών που διαθέτει η Επιτροπή ΠΑ του Τμήματος. Μετά από την επιλογή του φορέα απασχόλησης ο φοιτητής καταθέτει Αίτηση Έναρξης ΠΑ στη Γραμματεία και εφόσον ικανοποιούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις η αίτησή του παραπέμπεται στην Επιτροπή ΠΑ για τα περαιτέρω. 

Για την επιτυχέστερη πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος εποπτεύεται τόσο με οριζόμενο επόπτη εκπαιδευτικό από πλευράς του Τμήματος, όσο και με εργασιακό υπεύθυνο από πλευράς εργοδότη. Πριν ξεκινήσει η ΠΑ υπογράφεται σύμβαση ανάμεσα στο ΑΤΕΙΘ, τον εργοδότη και τον φοιτητή, στην οποία αναγράφονται όλοι οι όροι/κανόνες που πρέπει να πληρούνται/ εφαρμόζονται από την πλευρά και των τριών συμβαλλόμενων προκειμένου να εκπονείται σωστά η ΠΑ.

Η πορεία του φοιτητή κατά τη διάρκεια της ΠΑ περιγράφεται στο Βιβλιάριο ΠΑ, το οποίο έχει τη μορφή ημερολογίου. Εκεί ο φοιτητής καταγράφει τις εργασίες του σε εβδομαδιαία βάση, ενώ ο εργοδότης καταχωρεί τις παρουσίες του φοιτητή. Με το πέρας της ΠΑ το βιβλιάριο υπογράφεται από τον επόπτη, καθώς από την Επιτροπή ΠΑ και τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Ο συντονισμός της ΠΑ (καθορισμός εποπτών, σύνταξη συμβάσεων, παραλαβή δικαιολογητικών με το πέρας της ΠΑ, κ.λπ.) είναι έργο της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος.


Η Έναρξη ΠΑ βήμα προς βήμα

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο φορέας στον οποίο εκπονείται η ΠA:

Ο εργοδότης που προσφέρει θέση(εις) ΠΑ μπορεί να ανήκει στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα και πρέπει:
- Το αντικείμενό του να έχει άμεση συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.
- Να διαθέτει προσωπικό με κατάρτιση, εμπειρίες και γνώσεις αναγνωρισμένου Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, σε ίδιο ή συναφές      αντικείμενο με το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ.
- Να διαθέτει χώρο και τεχνολογικό εξοπλισμό υψηλού επιπέδου για την πληρέστερη επίτευξη των στόχων της ΠΑ.

Για την πιστοποίηση των παραπάνω προϋποθέσεων ο φορέας καταθέτει στην επιτροπή ΠΑ του Τμήματος Δήλωση-Εκδήλωση ενδιαφέροντος πρόσληψης φοιτητών, σύμφωνα με τις Οδηγίες-Υπόδειγμα

Χρονικά διαστήματα εκπόνησης ΠΑ

Τα χρονικά διαστήματα κατάθεσης αιτήσεων και εκπόνησης ΠΑ είναι καθορισμένα είτε η ΠΑ εκπονείται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ είτε εκπονείται μέσω ΟΑΕΔ. Οι φοιτητές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην τήρηση των προθεσμιών που αναγράφονται παρακάτω προκειμένου να μη χάσουν την ευκαιρία να εκπονήσουν ΠΑ στο εξάμηνο που επιθυμούν.
- Για το χειμερινό εξάμηνο, η ΠΑ αρχίζει στις 1 Οκτωβρίου και τελειώνει στις 31 Μαρτίου.
- Για το εαρινό εξάμηνο, η ΠΑ αρχίζει στις 1 Απριλίου και τελειώνει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος αρκετά νωρίτερα. Οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, για κάθε εξάμηνο, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Παράλληλα, αναρτάται ένα φύλλο με οδηγίες για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές κατά την έναρξη της ΠΑ, καθώς και όλα τα απαιτούμενα έντυπα (αίτηση, ενημερωτικά έντυπα, κατάλογος εργοδοτών κ.λπ.), επικαιροποιημένα. Τα βήματα και οι ημερομηνίες που αναγράφονται στις οδηγίες πρέπει να τηρούνται αυστηρά για την ομαλή έναρξη της ΠΑ.

Μετά τη λήξη της ΠΑ (31 Μαρτίου ή 30 Σεπτεμβρίου για το εαρινό ή χειμερινό εξάμηνο, αντίστοιχα) οι φοιτητές πρέπει να καταθέσουν κάποια δικαιολογητικά στην επιτροπή ΠΑ, τα οποία αναγράφονται (ως συνημμένα) στην Αίτηση Ολοκλήρωσης ΠΑ. Η κατάθεση των εν λόγω δικαιολογητικών πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της ΠΑ. 


Κατάλογος φορέων ΠΑ (ανανεώθηκε στις 10/9/19)

Επόπτες ΠΑ χειμερινού εξαμήνου 2019-20 

Επόπτες ΠΑ εαρινού εξαμήνου 2018-19

Οδηγός ΠΑ φοιτητών ΑΤΕΙΘ

Νομοθεσία ΠΑ

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης:
Μελίνα Ιωαννίδου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Πρόεδρος)

Χατζόπουλος Αργύρης, Καθηγητής Εφαρμογών

Παπακώστας Δημήτριος, Καθηγητής


Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος ΕΣΠΑ
Μελίνα Ιωαννίδου,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ιστοσελίδα ΠΑ του ΑΤΕΙΘ:  http://praktiki.teithe.gr
 

Σχετικά | Online χρήστες: 31
el.teithe.gr © 2002-2020